ครัวสะอาด

ดูแลหัวใจของบ้านให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

สำหรับหลายครอบครัวแล้ว ห้องครัวเปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน สถานที่ซึ่งสมาชิก ในครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหาร พูดคุย สอนการบ้าน ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นสถานหนึ่งในสถานที่ที่มีเชื้อโรคมากที่สุดในบ้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ เช่น อาหารเป็นพิษ เป็นต้น เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความสะอาดในห้องครัวและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในห้องครัว