70 Csrlanding 1120X340 (1)

กิจกรรมเพื่อสังคม

ภารกิจด้านสุขภาพของเดทตอล โครงการและความคิดริเริ่มจากทั่วโลก

เป็นเวลากว่า 80 ปีแล้วที่เดทตอล ช่วยปกป้องครอบครัวต่างๆ ให้ห่างไกลจากโรคร้าย เราร่วมงานกับหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ทั่วโลกเพื่อให้ความรู้ด้านสุขอนามัย
เพื่อยกระดับสุขอนามัยในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือการให้ความช่วยเหลือยามมีเหตุการณ์พิบัติภัย สิ่งที่เรามุ่งมั่นสูงสุดคือการอุทิศตนเพื่อให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี ศึกษารายละเอียดเกี่บวกับกิจกรรมซีเอสอาร์ของเราได้ด้านล่างนี้

71 MUMS PROGRAMME 740X400

ให้ความรู้กับคุณแม่มือใหม่เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี

เป็นเวลากว่า 80 ปีแล้วที่เดทตอล ช่วยปกป้องครอบครัวต่างๆ ให้ห่างไกลจากโรคร้าย เดทตอล เชื่อในการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ เราจึงร่วมงานกับองค์กรการกุศลและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับคุณแม่ทั่วโลก

72 SCHOOL CHILDREN 740X400

สอนเด็กประถมให้มีสุขนิสัยที่ดี

สอนบุตรหลานให้เรียนรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคและวิธีการล้างมืออย่างถูกสุขอนามัยและฝึกสุขนิสัยดังกล่าวก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อช่วยปกปอ้งเขาจากอาการเจ็บป่วย

Top of Page